Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ή πιστοποιητικό ΔΕΗ ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου που είναι το ίδιο ακριβώς, απλώς με διαφορετικές ονομασίες), είναι το έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλόλητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τον χώρο για τον οποίο εκδίδεται και από το 2011 σύμφωνα με τον νόμο κάθε κτίριο είναι υποχρεωμένο να το έχει.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών – σχεδίων ΔΕΗ για οικίες και επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.) με σκοπό την:
• Αλλαγή ονόματος χρήστη
• Αλλαγή χρήσης χώρου
• Επανασύνδεση – νέα σύνδεση
• Αύξηση ισχύος παροχής
• Ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:
• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
• Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
• Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
• Ανάλυση της εγκατάστασης.
• Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου.

Επανέλεγχος
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.