Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Άρτα

H ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής της κατοικίας ή της επιχείρησής σας τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Η Ενεργειακή Άρτας διαθέτει την τεχνογνωσία, το προσωπικό και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές με ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.
Εγγύηση αποτελεί το οργανωμένο συνεργείο αδειούχων ηλεκτρολόγων, στην Άρτα και η επίβλεψη του έργου από ηλεκτρολόγο μηχανικό, στην Άρτα.
Η σχετική μελέτη που προηγείται της κατασκευης σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης όπως:
Την τελική εικόνα της ηλεκτρικής εγκατάστασης αφού παραλάβετε ηλεκτρολογικό σχέδιο στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της.
Τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους.
Τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί.
Το συνολικό κόστος που απαιτείται για το έργο, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά για κάθε στάδιο της εγκατάστασης.
Ποσοτικός προσδιορισμός των στοιχείων της εγκατάστασης στην οικονομική προσφορά με επιμέρους τιμές, ώστε να διευκολύνονται τυχόν αλλαγές κατά την εφαρμογή.
Χρήση φωτογραφικού υλικού για την αποκάλυψη κουτιών διακλάδωσης και την διευκόλυνση επίλυσης προβλημάτων.
Αυστηρή τυποποίηση στη χρήση χρωματισμών των καλωδίων, ώστε εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των σταδίων της εγκατάστασης.
Διεξοδικές δοκιμές μετά τη καλωδίωση και τη τοποθέτηση του διακοπτικού υλικού.
Παράδοση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ηλεκτρικής εγκατάστασης με φωτογραφίες και σχέδια.

Εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ HD384
Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη μελέτη, την κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται, αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση βέβαια, της ορθής χρησιμοποίησης τους.
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση και ηλεκτρολόγο Άρτα ζητήστε προσφορά